تشخیص نوع رند

حتما می دانید که سیم کارت های رند طرفداران زیادی دارند و البته گران تر هم معامله می شوند. اما جالب است بدانید که سیم کارت رند، درجه بندی و عنوان بندی دارد. مرغوبیت هریک از سیم کارت های رند متفاوت است و قیمت برخی از آنها بیشتر یا کمتر است. برای این که نوع رند بودن شماره مورد نظر را راحت تر تشخیص دهید، می توانید از بخش “تشخیص نوع رند” کمک بگیرید.

چگونه نوع رند سیم کارت را تشخیص دهیم؟

روشهای مختلف برای تشخیص نوع رند بودن سیم کارت وجود دارد که عبارتند از:

پله ای

شماره های رند پله ای به گونه ای هستند که اگر حداقل 4 رقم اول یا آخر آنها را 2 رقم 2 رقم جدا کنیم، رقم یکان یا دهگان آنها برابر باشند. مثل 45 35 * * * 0912 که یک شماره رند پله از آخر است.

آینه ای

شماره رند آینه ای به شماره هایی گفته می شود که حداقل 4 رقم اول یا آخر آنها با هم قرینه باشند. مانند: * * * 51 15 0912 یا 41 14 *** 0912

ترازویی

اگر 3 رقم ابتدایی شماره با 3 رقم انتهایی آن دقیقا یکسان باشد، به آن رند ترازویی می گویند. مثل 415 * 415 0912

ترتیبی

سیم کارت رند ترتیبی به شماره ای گفته می شود که حداقل 3 رقم از شماره به صورت اعداد پشت سر هم و به ترتیب در ابتدا یا انتهای شماره قرار گیرند.

ترتیبی از اول * * * 3 2 1 0912

ترتیبی از آخر 9 8 7 * * * 0912

جفت جفت

اگر اعداد بعد از پیش شماره و یا در انتهای شماره به صورت 2 رقم 2 رقم یکسان باشند، به آن رند جفت جفت گفته می شود. مثل *** 85 85 0912 یا 26 26 *** 0912

ده دهی

در این نوع شماره رند، اعداد تشکیل دهنده شماره به صورت مضرب های ده و یا مضرب های ده در آنها بصورت پله ای در ابتدا یا انتهای شماره قرار گرفته اند.

ده دهی از اول : *** 40 30 0912

ده دهی از آخر : 30 40 *** 0912

هزاری و ده هزاری

در سیم کارت های رند هزاری و ده هزاری، اعداد ابتدا یا انتهای شماره به صورت هزار، ده هزار و یا مضربی از آن هستند.

هزاری از اول : *** 5008 0912

هزاری از آخر : 3008 *** 0912

ده هزاری از اول : ** 25000 0912

ده هزاری از آخر : 19000 ** 0912

میلیونی

شماره هایی که حداقل 5 عدد صفر در آنها وجود داشته باشد، به شکل میلیونی خوانده می شوند. این نوع سیمکارت رند دارای مرغوبیت و قیمت بالایی است.  *500000 0912 نمونه ای از این شماره هاست.

تکراری

رند تکراری شماره ای است که در آن یک عدد به صورت مرتب و پشت سر هم تکرار شود. جالب است بدانید که هرچه تعداد عدد تکرار شده بیشتر باشد، قیمت سیم کارت بالاتر است.

سه رقم یکی از اول : **** 111 0912

سه رقم یکی از وسط : ** 111 ** 0912

سه رقم یکی از آخر : 111 **** 0912

چهار رقم یکی از اول : *** 4444 0912

چهار رقم یکی از وسط : ** 4444 * 0912

چهار رقم یکی از آخر : 4444 *** 0912

پنج رقم یکی از اول : ** 55555 0912

پنج رقم یکی از وسط : * 555555 * 0912

پنج رقم یکی از آخر : 55555 ** 0912

شش رقم یکی از اول : * 666666 0912

شش رقم یکی از آخر : 666666 * 0912

هفت رقم یکی : 7777777 0912

تاریخ تولدی

یکی از پر طرفدار ترین شماره های رند، شماره های تاریخ تولدی است. به این ترتیب که شماره با تاریخ تولد شروع شده یا به آن ختم می شود. مثل 1350 *** 0912

برنامه تشخیص نوع رند سیم کارت

Document