لیست سیم کارت مرکز خرید و فروش سیم کارت سیم سنتر

اپراتورشمارهنوع سیم کارتوضعیتقیمت
همراه اول9123030000دائمی

کار کرده

رزرو آنلاین
همراه اول9121818181دائمی

کار کرده

1,700,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122922222دائمی

کار کرده

0رزرو آنلاین
همراه اول9127777746دایمی

کار کرده

0رزرو آنلاین
همراه اول9123456089دایمی

کار کرده

90,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9126040090

کار کرده

42,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122040999دائمی

کار کرده

69,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122021111دائمی

صفر

880,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9128883988دائمی

صفر

65,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9128889788دائمی

صفر

65,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9128222241دائمی

کار کرده

27,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9124111137دائمی

در حد صفر

44,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122900076دائمی

کار کرده

120,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9123646964دائمی

کار کرده

24,500,000رزرو آنلاین
همراه اول9126501199دائمی

کار کرده

23,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9129001131دائمی

صفر

25,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9126200900دائمی

کار کرده

83,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9121008985اعتباری

کار کرده

255,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9124398828دائمی

کار کرده

11,500,000رزرو آنلاین
همراه اول9121007878دائمی

کار کرده

650,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9121192109دائمی

کار کرده

59,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122167912دائمی

کار کرده

25,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9125784112دائمی

صفر

11,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9121130990دائمی

کار کرده

130,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9125869410دائمی

صفر

11,000,000رزرو آنلاین
اپراتورشمارهنوع سیم کارتوضعیتقیمت