لیست سیم کارت مرکز خرید و فروش سیم کارت سیم سنتر

اپراتورشمارهنوع سیم کارتوضعیتقیمت
همراه اول9123030000دائمی

کار کرده

رزرو آنلاین
همراه اول9121818181دائمی

کار کرده

1,700,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122922222دائمی

کار کرده

0رزرو آنلاین
همراه اول9127777746دایمی

کار کرده

0رزرو آنلاین
همراه اول9121779687

کار کرده

35,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9123456089دایمی

کار کرده

90,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9126040090

کار کرده

42,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9126202602دایمی

صفر

15,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9129003940دائمی

صفر

8,500,000رزرو آنلاین
همراه اول9121115244دائمی

کار کرده

400,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9121364687دائمی

کار کرده

39,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122040999دائمی

کار کرده

69,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9123919919دائمی

صفر

49,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122496665دائمی

صفر

29,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9121446446دائمی

صفر

155,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9128883988دائمی

صفر

65,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9128889788دائمی

صفر

65,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9124111137دائمی

در حد صفر

44,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9121494149دائمی

صفر

140,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122956860دائمی

کار کرده

24,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9128995499دائمی

کار کرده

14,500,000رزرو آنلاین
همراه اول9128889693دائمی

کار کرده

14,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9121890064دائمی

کار کرده

55,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9122900076دائمی

کار کرده

120,000,000رزرو آنلاین
همراه اول9121760626دائمی

کار کرده

52,000,000رزرو آنلاین
اپراتورشمارهنوع سیم کارتوضعیتقیمت