تفاوت سیم کارت ۹۱۲ تهران با شهرستان

تفاوت سیم کارت ۹۱۲ تهران با شهرستان

تفاوت سیم کارت ۹۱۲ تهران با شهرستان ، پس از شروع واگذاری سیم کارت در سطح کشور و طبقه بندی پیش شماره ها بر اساس استان و شهر و از سوی د...

ادامه مطلب